ŚWIETLICA


sw2.jpg [300x225]


Ś W I E T L I C A    C Z Y N N A:


 •   PN       6 00   -   17 00
 •   WT      6 00   -   17 00
 •   ŚR       6 00   -   17 00
 •   CZW    6 00   -   17 00
 •   PT       6 00   -   17 00


 ****************************************************************************


R E G U L A M I N    Ś W I E T L I C Y    S Z K O L N E J1.  Świetlica szkolna jest miejscem pobytu dzieci szkolnych kl.1 - 3 przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu. Czynna od poniedziałku do piątku od 6 00 do 17 00.

2. Do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać wyłącznie dzieci rodziców pracujących, dzieci z rodzin niepełnych oraz wielodzietnych. W innym przypadku decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.

3. Odbiór dzieci ze świetlicy szkolnej odbywa się wyłącznie przez zgłoszenie nazwiska w dyżurce szkolnej.

 • Rodzice uczniów klas I do czasu pasowania na ucznia mogą odbierać dziecko bezpośrednio w świetlicy szkolnej.

 • Dzieci powyżej 7 roku życia mogą samodzielnie opuszczać świetlicę szkolną (lub być odbierane przez osoby trzecie) tylko i wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia dostarczonego przez rodzica/ prawnego opiekuna.

 • Dziecko odebrane w danym dniu ze świetlicy szkolnej przez rodzica (opiekuna) nie może ponownie skorzystać z opieki w świetlicy.

 • Dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej nie mogą być odbierane przez osoby niepełnoletnie bez pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów).

4. Zgodnie z regulaminem szkoły, uczeń ma obowiązek wypełniać polecenia opiekuna świetlicy.

5. Dzieci mają możliwość uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez wychowawców świetlicy, oraz możliwość odrabiania lekcji i czytania w wyznaczonym czasie.

 • Uczniowie uczestniczą w cyklicznych pogadankach na temat unikania agresywnych zachowań oraz w pogadankach dotyczących umiejętności współdziałania w grupie i stosowania form grzecznościowych we wzajemnych relacjach.

6. Obowiązkiem rodziców (prawnych opiekunów) jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i punktualnego odbierania dzieci po skończonych zajęciach. W przypadku ponownego spóźnienia się opiekunów po wychowanka, zostanie on skreślony z listy  uczniów zapisanych do  świetlicy szkolnej.

7. Zapisy uczniów do świetlicy szkolnej odbywają się w oparciu o wypełnione i dostarczone do świetlicy karty zgłoszeń.

8. Nauczyciele nie odpowiadają za żadne wartościowe przedmioty wnoszone na teren świetlicy szkolnej oraz za rzeczy zaginione na terenie szatni.

9. Prawa i obowiązki ucznia przebywającego na terenie świetlicy szkolnej są zawarte w "Regulaminie Ucznia", który wywieszony jest na terenie świetlicy, a każdy uczeń zostaje z nim zapoznany na początku roku szkolnego.

10. Świetlica szkolna zajmuje się organizowaniem i wydawaniem cateringowych obiadów.

11. Na terenie świetlicy obowiązuje zmiana obuwia, które pozostawiane wraz z odzieżą w szatni należy podpisać.

12. Na terenie świetlicy tak jak na terenie całej szkoły (zapis w Statucie Szkoły) obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych. W sytuacjach wyjątkowych korzystanie z telefonu odbywa się za zgodą wychowawcy.

13. Zgodnie z ustaleniami Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej raz w miesiącu pobierana jest dobrowolna opłata lub zobowiązuje się rodziców do dostarczenia materiałów, których lista jest dostępna w świetlicy. Pieniądze przeznaczane są wyłącznie na potrzeby zajęć w świetlicy. Stawka ustalana jest raz w roku przez Dyrektora Szkoły.

14. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu lub na boisku szkolnym. Wychowawca nie ma obowiązku zabrania na boisko ucznia, który nie stosuje się do zasad zawartych w "Regulaminie       Ucznia".

15. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, powinien ten fakt zgłosić nauczycielowi świetlicy.

16. Uczeń sprawiający trudności wychowawcze może być usunięty z listy uczniów zapisanych do  świetlicy. Wniosek o usunięcie dziecka ze świetlicy wychowawca świetlicy przedstawia na Radzie Pedagogicznej, która podejmuje stosowną uchwałę.

Od decyzji Rady Pedagogicznej nie ma odwołania. Rodzice dziecka karnie usuniętego ze świetlicy mogą po raz kolejny starać się o umieszczenie dziecka w świetlicy dopiero w następnym roku szkolnym.

17. Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy.

18. Dzieci mają obowiązek szanowania i dbania o wyposażenia świetlicy. W przypadku zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy rodzice (opiekunowie) ponoszą koszty naprawy.

19. Uczeń przychodzący do świetlicy zobowiązany jest do posiadania w dzienniczku informacji dotyczących wszelkich zmian planu lekcji (tj. informacje o wycieczkach,dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, zawodach, itp.).

20. Rodzice mają obowiązek podania aktualnych numerów telefonów i informowania wychowawców świetlicy o ich ewentualnych zmianach. W przypadku braku kontaktu, nauczyciel informuje o zaistniałym fakcie Dyrekcję Szkoły.

 


sw1.jpg [300x225]


RAMOWY PLAN DNIA  /proszę kliknąć/


NAUCZYCIELE ŚWIETLICY SZKOLNEJ:


 •  mgr Anna Nowaczyk-Cierniak

 

 •  mgr Renata Majchrzak

 

 •  mgr Katarzyna Stankowska

 

 • mgr Joanna Okińczyc

 

 •  mgr Anna Ignorek