RADA RODZICÓW


KOMITET RODZICIELSKI -

 
to organizacja rodziców działająca w ramach konkretnej szkoły, powołana do współdziałania rodziców z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, organami nadzorującymi szkołę i innymi instytucjami i organizacjami w realizacji zadań szkoły.
Rada Rodziców jest samorządną reprezentacją rodziców działając w myśl regulaminu zatwierdzonego przez ogólne zebranie rodziców.

Główne działania komitetu rodzicielskiego sprowadzać się winny - zgodnie z dokumentami władz oświatowych - do:

 


1. współdziałania w programowaniu pracy szkoły oraz planowaniu jej wydatków;
2. udzielania pomocy w zapewnieniu pracy szkoły oraz planowaniu jej wydatków;
3. współdziałania rodziców w realizacji programów nauczania i wychowania;
4. tworzenia lokalnego środowiska wychowawczego w porozumieniu z innymi organizacjami i instytucjami wspomagającymi wychowanie młodzieży;
5. współpracy z organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole;
6. upowszechniania kultury pedagogicznej wśród rodziców i w środowisku lokalnym;
7. pozyskiwania środków finansowych dla wspierania przedsięwzięć wychowawczo-opiekuńczych szkoły;
8. prezentowania opinii i postulatów rodziców wobec dyrekcji i rady pedagogicznej, a także władz nadzorujących szkołę.
 
******************************************************************
 
Skład Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Koziegłowach -
 
Rok szkolny 2018/2019

 
Przewodniczący:                p. Ewa Piszczek

Z-ca przewodniczącego:    p. Małgorzata Kosmowska

Sekretarz:                           p. Karolina Talaśka
 
Skarbnik:                            p. Małgorzata Zielińska
 
 
NR KONTA DLA RADY RODZICÓW W PKO BP:

39 1020 4027 0000 1002 1380 2634.

Termin kolejnego spotkania Rady Rodziców: 06.11.2018, godz. 18.00.PLIKI DO POBRANIA: