UKS "GROT"

 

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY

„GROT” KOZIEGŁOWY


Ul. Poznańska, 62-028 Koziegłowy

NIP: 777-30-83-902

Regon: 300927377

 

 

 • ZARZĄD KLUBU:

   

  Prezes:            Aleksandra Drzewiecka

  V-ce Prezes:    Bartłomiej Zwierzycki

  Sekretarz:       Małgorzata Kosmowska

  Skarbnik:         Marta Werlichowicz

  Członek:          Bartłomiej Zwierzycki


 •  KOMISJA REWIZYJNA:

 

Przewodniczący:    Rafał Rajczak

Sekretarz:                     Anna Walkowiak

 


 • KONTO KLUBU:

 

Bank Pekao S.A.

 

II oddział w Poznaniu

 

39 1240 1763 1111 0010 2236 6785

 


 • SKŁADKI CZŁONKOWSKIE:

 


Wpisowe: 30 zł płatne jednorazowo przy wstąpieniu do klubu

 

 

Składki miesięczne:

 

Klasy  I - III    -    20 zł

 

Klasa IV - VI   -    30 zł

 

Lista zawodników rocznik 2002 (klasa 6s)

 1. Bakurow Aleksander
 2. Czechak Wiktoria
 3. Jabłońska Aleksandra
 4. Kaźmierowski Adrian
 5. Kuflińska Karolina
 6. Libera Zuzanna
 7. Ratajczak Alicja
 8. Szukalski Mikołaj
 9. Warciarek Agata
 10. Waściński Patryk
 11. Wołosz Kacper
 12. Wróblewski Krzysztof

 

Lista zawodników rocznik 2003 (klasa 5s)

 1. Fedder Wiktor
 2. Cwojda Radosław
 3. Grześkowiak Bartosz
 4. Hudziak Wiktoria
 5. Jaborkhel Jakub
 6. Kędzia Oskar
 7. Makuch Jakub
 8. Mandziak Julia
 9. Pawlak Denis
 10. Stefański Nikodem

 

Lista zawodników rocznik 2002  (klasa 4s)

 1. Bartkowiak Zuzanna
 2. Bartoszewski Artur
 3. Bąk Adam
 4. Berent Dawid
 5. Bernat Wojciech
 6. Cieślak Mateusz
 7. Kaczmarczyk Hanna
 8. Krawczyk Julia
 9. Kuciel Amelia
 10. Łukaszkiewicz Amelia
 11. Mądry Kacper
 12. Olivares Jakub
 13. Sierżant Jacek
 14. Sobieraj Oskar
 15. Wilga Eryk
 16. Zakens Jakub
 17. Zalaszewski Mateusz
 18. Zasina Zuzanna


Regulamin klas sportowych

z poszerzonym programem z wychowania fizycznego

specjalność - pływanie,

obowiązujący w

Szkole Podstawowej im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach

opracowany na podstawie i w zgodności z:

Ustawą z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej, Dz.U. Nr 25 poz. 113

 

 1. Postanowieniom niniejszego regulaminu podlegają wszyscy uczniowie szkoły objęci poszerzonym szkoleniom sportowym w ramach klas sportowych.
 2. Każdy rodzic oraz uczeń klasy sportowej winien zapoznać się z ponizszym regulminem, stosować go na co dzień oraz potwierdzić swoim podpisem jego akceptacje. Brak podpisu rodziców lub ucznia będzie jednoznaczne z rezygnacją z klasy sportowej.
 3. Szkoła zgodnie z decyzją organu prowadzącego prowadzi pion klas sportowych lub klas z rozszerzonym programem z kultury fizycznej- o specjalności- PŁYWANIE.
 4. Uczniowie klas sportowych realizują program nauczania zgodny z wymaganiami programowymi zalecanymi przez MEN, natomiast mają rozszerzoną liczbę godzin z wychowania fizycznego.
 5. Nad właściwą realizacją programu szkolenia czuwa i odpowiada dyrektor szkoły oraz trener koordynator. Równocześnie reprezentują oni szkołę na zewnątrz w sprawach dotyczących szkolenia sportowego, w kontaktach z innymi klubami i związkami sportowymi.

 

 I.     Organizacja klas sportowych.

 

 1. Klasy sportowe tworzą się spośród uczniów obwodu szkolnego oraz uczniów spoza obwodu szkolnego.
 2. Liczba uczniów w klasach sportowych nie powinna przekraczać 26 osób.
 3. Kwalifikacji uczniów dokonuje się corocznie poczynając od klasy I szkoły podstawowej. Zasady naboru określa załącznik nr 1 do regulaminu.
 4. Program zajęć sportowych obejmuje dwa etapy:                                                          a). wstępny- obejmuje klasy I-IV zakończony selekcją do dalszego szkolenia;          b). wszechstronny- obejmujący uczniów od klasy V-VI
 5. Liczbą godzin zajęć sportowych ustala się corocznie , podczas opracowania projektu organizacyjnego szkoły (po konsultacji z organem prowadzącym).
 6. Opiekę nad uczniami sprawuje wyznaczony przez dyrektora szkoły wychowawca, a zajęcia sportowe realizowane sa przez wykwalifikowanych trenerów.
 7. Szkolenie sportowe obejmuje zajęcia prowazone na terenie szkoły i pływalni DELFIN w Koziegłowach wynikające z planu nauczania oraz:                                                           - obozy sportowe                                                                                                          - zawody                                                                                                                     - wycieczki
 8. W/w formy zajęć są obowiązkowe dla wszystkich uzniów a kwalifikacji lub zwolnienia dokonuje wyznaczony trener.
 9. Obozy szkoleniowe organizowane są przede wszystkim w okresie wolnym od nauki, pełną odpłatność za ich organizację pokrywają rodzice.

 

 II.   Prawa i obowiązki uczniów oraz rodziców.

 1. Szkoła zapewnia uczniom klas sportowych:

a). dodatkowe zajęcia wyrównujące wiedzę, wynikające z częstych wyjazdów na zawody sportowe,

b). podstawową opiekę medyczną,

c). odpowiednią bazę treningową

d). podstawowy sprzęt sportowy

       2. Rodzice powinni w szczególności:

 • Udzielić pisemnej zgody na uczestnictwo dziecka w zajęciach sportowych
 • Włączyć się materialnie i organizacyjnie w pomoc przy organizacji zawodów i wyjazdów sportowych
 • Współdecydować o miejscu i czasie organizacji obozów szkoleniowych
 • Umożliwić dziecku przeprowadzenie okresowych badań lekarskich.
 1. Uczniowie powinni:
 • Przestrzegać wszystkich wewnętrznych regulaminów szkolnych
 • Reprezentować szkołę w zawodach sportowych w Polsce oraz podczas wyjazdów zagranicznych, w razie:

a) nieprzestrzegania regulaminów szkolnych

b) osiągania słabych wyników sportowych i w nauce,

c) częstego opuszczania bez usprawiedliwienia treningów oraz zawodów

na wniosek dyrektora poparty opinią trenera i wychowawcy, dyrektor szkoły wnioskuje do rady pedagogicznej o przeniesienie ucznia do klasy bez poszerzonego programu sportowego lub do szkoły rejonowej.

O fakcie wykluczenia ucznia z klasy sportowej rodzice winni być powiadomieni na miesiąc przed terminem.

 

 III.  Postanowienia końcowe.


 1. Działalność klas sportowych finansowana jest przez Gminę Czerwonak w ramach subwencji oświatowej, rodziców, klasy sportowe oraz firmy patronackie.
 2. Sposób finansowania i formy współpracy z klubami, firmami będą każdorazowo formułowane w postaci odpowiednich umów patronackich i będą stanowic załącznik do niniejszego regulaminu.
 3. Rodzice zobowiązani s,ą do comiesięcznego uniszczania opłaty, zwanej dalej czesnym, w wysokości corocznie ustalanej przez Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego „GROT”. Rodzice znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą wystąpić do zarządu Gminnego Klubu Sportowego o obniżenie wysokości czesnego.
 4. Notoryczne uchylanie się od uniszczenia czesnego może być podstawą do wykluczenia ucznia z klasy sportowej.
 5. Każdy uczeń rozpoczynający szkolenie sportowe automatycznie staje się zawodnikiem i członkiem Uczniowskiego Klubu Sportowego „ GROT” – sekcja pływacka. Natomiast rodzice mogą przystąpić jako członkowie wspierający po podpisaniu odpowiedniej deklaracji i opłacenia składki członkowskiej.
 6. Odejście z kloubu i przejście do innego wymaga zgody Zarządu Klubu Sportowego oraz uzgodnienia między rodzicami oraz nowym klubem warunków przejścia.

 

Załącznik nr 1

Warunki naboru uczniów do klas sportowych:

 1. Nabór uczniów do klas sportowych odbywa się w klasie I, możliwy jest jednak nabór uzupełniający w klasach starszych, ale tylko w razie odejścia lub przeniesienia uczniów do innej klasy.
 2. Kandydat winien charakteryzować się następującymi cechami:
 • Odpowiednim poziomem i rozwojem fizycznym
 • Bardzo dobrym stanem zdrowia
 • Odpowiednim poziomem i rozwojem fizycznym
 • Odpowiednim rozwojem cech osobowości
 • Aspiracj a i zainteresowaniami sportowymi.
 1. Celem stwierdzenia w/w warunków wykorzystuje się:
 • Badania lekarskie
 • Testy sprawoności fizycznej
 • Wywiady i badania psychologiczne.
 1. W skład komisji kwalifikacji wchodzą:
 • Lekarz sportowy
 • Trenerzy pływania
 • Psycholog
 • Przedstawiciel dyrekcji szkoły.
 1. Komisja kwalifikacyjna każdorazowo przeprowadza ocenę sprawności fizycznej uczniów podczas naboru przeprowadzonego w maju, a w razie potrzeby w innych terminach.
 2. Od decyzji komisji istnieje możliwość, w terminie 7 dni , złożenie odwołania do dyrektora szkoły.
 3. Ostateczną decyzję o zamknięciu listy i naboru uczniów podemuje dyrektor szkoły, w oparciu o konsultację z trenerami.

 

 

 

Regulamin GRAND PRIX

UKS „GROT” Koziegłowy

w roku szkolnym 2014/2015

 

 1.      Uczestnictwo:

W zawodach biorą udział zawodnicy (członkowie) UKS Grot Koziegłowy z roczników 2008 – 2002. Udział w zawodach jest obowiązkowy. Zawody przeprowadzane są przez trenerów poszczególnych roczników w ramach zajęć na basenie.

 

2.      Punktacja:

 • Indywidualna – zawodnicy otrzymują punkty w zależności od zajętego miejsca i ilości osób startujących w danej konkurencji zarówno  wśród dziewcząt i chłopców: np. na dystansie 50m stylem dowolnym startuje 7 dziewczynek, I miejsce otrzymuje 7pkt., II miejsce 6pkt., III miejsce 5pkt., itd.
 • Zawodnik, który nie brał udziału w co najmniej 2 edycjach, nie będzie klasyfikowany w punktacji generalnej (w ogólnym podsumowaniu)


 3.      Nagrody:

 • Za każdą konkurencję zawodnicy zajmujący miejsca 1 – 3 otrzymują dyplomy;
 • Za GRAND PRIX – suma punktów w startach w czterech edycjach, zawodnicy zajmujący miejsca 1 – 3 otrzymują medale, zawodnicy zajmujący miejsca   1 – 6 otrzymują dyplomy. Wręczenie nagród na uroczystym zakończeniu roku szkolnego bądź uroczystym zakończeniu i podsumowaniu sezonu pływackiego w czerwcu.

 

4.      Przepisy techniczne:

- starty odbywają się na basenie 25-metrowym na trzech torach pływackich w ramach zajęć.

- zawody przeprowadzane są według przepisów FINA i PZP;

- klasy I – IV – nie otrzymują dyskwalifikacji, tylko upomnienie sędziego.

 

 

Kalendarz GRAND PRIX

 

UKS „GROT” Koziegłowy

 

na rok szkolny 2014/2015

 

 

Klasa II – rocznik 2006

 

 • I edycja – LISTOPAD 2014

        25m stylem grzbietowym, 25m stylem dowolnym

 • II edycja – LUTY 2015

        25m stylem dowolnym, 50 m stylem grzbietowym

 • III edycja – KWIECIEŃ – MAJ 2015

        25m klasycznym

 • IV edycja – CZERWIEC 2015

        25m stylem klasycznym, 25m stylem dowolnym

 

 

Klasa III – rocznik 2005

 

 • I edycja – LISTOPAD 2014

        50m grzbietowym

 • II edycja – STYCZEŃ 2015

        50m klasycznym;

 • III edycja – MARZEC 2015

        25m motylkowym, 50m dowolnym

 • IV edycja – MAJ 2015

        100m zmiennym

 

Klasa IV – rocznik 2004

 

 • I edycja – PAŹDZIERNIK 2014

        50m grzbietowy, 50m klasyczny

 • II edycja – STYCZEŃ 2015

        50m dowolny, 50 m motylkowy

 • III edycja – MARZEC 2015

        100m klasycznym; 100m dowolnym

 • IV edycja – MAJ 2015

        200m zmiennym

 

Klasa V – rocznik 2003

 

 • I edycja – LISTOPAD 2014

        50m motylkowym, 200m dowolnym

 • II edycja – STYCZEŃ 2015

       100m grzbietowym, 100m zmiennym

 • III edycja – MARZEC 2015

       100m klasycznym; 100m dowolnym

 • IV edycja – MAJ 2015

        200m zmiennym

 

Klasa VI – rocznik 2002

 

 • I edycja – LISTOPAD 2014

        50m motylkowym, 200m dowolnym

 • II edycja – STYCZEŃ 2015

       100m grzbietowym, 100m zmiennym

 • III edycja – MARZEC 2015

        100m klasycznym; 100m dowolnym

 • IV edycja – MAJ 2015

        200m zmiennym

 

Terminy poszczególnych edycji mogą ulec zmianie.UKS "GROT" KOZIEGŁOWY